Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracovaní osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/21014 Z.z.  (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.):

 1. Podľa §34 ods. 1 zák. 136/2014 Z.z. sa oznamovacia povinnosť vzťahuje na všetky informačné systémy, v ktorých sa osobné údaje spracúvajú úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania.
 2. Identifikácia prevádzkovateľa informačných systémov (ďalej ako „IS“): Espan, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 45501/B, IČO: 36765422, DIČ: 2022553104, IČ DPH:  SK2022553104 podľa §4, sídlo: Jakubov 551, 900 63 Jakubov, Slovenská republika. Štatutárny orgán (konateľ): Andrea Hallová.

Názvy informačných systémov prevádzkovateľa, v ktorých spracúva osobné údaje dotknutých osôb:

IS realitný systém – výkon činnosti realitných kancelárií

 1. Prehlásenie prevádzkovateľa IS:
  Prevádzkovateľ vykonal oznámenie na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
  Prevádzkovateľ vedie evidenciu IS.
 2. Účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom internetového obchodu v IS:
  Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách za účelom vykonávania svojej činnosti v súlade s predmetom činnosti spoločnosti.
  Rozsah spracúvaných osobných údajov o fyzickej osobe (dotknutej osobe):
  a)  § 13 zákona: rodné číslo
  b) § 10 ods. 4 zákona: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, číslo OP, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, telefonický kontakt, emailový kontakt, špecifikácia finančných záväzkov, špecifikácia obchodného prípadu, údaje o nehnuteľnosti, fotografie nehnuteľnosti, zmluvné podmienky, číslo bankového účtu, videozáznam nehnuteľnosti.
 3. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám:
  Prevádzkovateľ IS neposkytuje osobné údaje tretím stranám.
 4. Poučenie o dobrovoľnosti:
  Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa.

Súhlas  so spracovaním osobných údajov

v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 (ďalej tiež len „zákon)

Janko Hráško, nar. 01.01.1111, r.č. 1111111/1111, adresa: Horná dolná 11, 080 01 okr. Komárno, SR (v ďalšom texte ako „záujemca“)


Záujemca svojím podpisom udeľuje spoločnosti: Espan, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 45501/B, IČO: 36765422, DIČ: 2022553104, IČ DPH:  SK2022553104 podľa §4, sídlo: Jakubov 551, 900 63 Jakubov, Slovenská republika. Štatutárny orgán (konateľ): Andrea Hallová (ďalej tiež len sprostredkovateľ) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení v znení zákona č. 84/2014 Z.z. neskorších predpisov (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.), na dobu neurčitú, na účely spracúvania a archivácie jeho osobných údajov, za účelom analýzy výhodnosti odkúpenia nehnuteľnosti a využívania služieb sprostredkovateľa pri výkone predmetu činnosti: Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť). Záujemca týmto, okrem vyššie uvedeného, zároveň  udeľuje sprostredkovateľovi súhlas:

 1. pre tvorbu, úpravu a zverejnenie fotografií, videí a informácií o nehnuteľnosti, prostredníctvom fotoaparátu, kamery, mobilného zariadenia, notebooku, tabletu alebo lietadla (dron / kvadrokoptéra), pre ich prezentáciu na webových stránkach sprostredkovateľa, na webových stránkach realitných a inzertných portálov, ako aj v inzertných médiách uvedených v papierovej forme.  Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a násl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. pre vykonanie právnej konzultácie sprostredkovateľa s advokátskou kanceláriou v zastúpení advokáta zapísaného v komore advokátov.

Sprostredkovateľ zároveň vyhlasuje, že ako prevádzkovateľ IS je riadne registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR a  pre dosiahnutie naplnenia tohto dokumentu bude spracúvať osobné údaje záujemcu, na základe tohto písomného súhlasu, v tomto rozsahu:

a)  § 13 zákona: rodné číslo
b) § 10 ods. 4 zákona: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, číslo OP, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, telefonický kontakt, emailový kontakt, špecifikácia finančných záväzkov, špecifikácia obchodného prípadu, údaje o nehnuteľnosti, fotografie nehnuteľnosti, zmluvné podmienky, číslo bankového účtu, videozáznam nehnuteľnosti.

V ....................., dňa......................   

..................................................
podpis záujemcu


 1. Ochrana práv dotknutých osôb:
  Práva dotknutej osoby v zmysle §28  zák. 136/2014 Z.z.:

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracú- vanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracú- vania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe sú- hlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 (5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a vý- sledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zá- kon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka.


§ 29

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

(1) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

(2) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. /31)/

(3) Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.


§ 30

Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.


Úplné znenie zákona o ochrane osobných údajov č. 136/2114 Z.z.: http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/82141/1/2